Het gebied

DEELGEMEENTELIJK WATERPLAN Delfshaven - Rotterdam

Bij het aanklikken van deze links krijgt u de rapporten te zien over het deelgemeentelijk waterplan (fase1 en 2) deelgemeente Delfshaven 2009 - 2013

waterplan_fase_2_delfshaven_logo

http://www.rotterdam.nl/GW/Document/Waterloket/DGWP%20Delfshaven%20-%20fase%201.pdf
http://www.rotterdam.nl/GW/Document/Waterloket/DGWP%20Delfshaven%20-%20fase%202.pdf
 

 

 

 

WATER GROEP "buurt bestuurt" 1e bijeenkomst

Vergadering ( oprichting) werkgroep Water Buurt Bestuurt d.d. 24-11-11

 

Aanwezig: Leo ( voorz.en verslag), Vincent, Tonny, Jacky, Eric, Henk, Erik Persoon, Angeline Tidema ( waterschap) en Rik de Nooijer ( stadsontwikkeling)

 

Afwezig: Otto Zwetsloot met kennisgeving

 

1.      Vaststelling agenda: deze is akkoord

2.      Voorstelrondje, dank voor de komst van Angeline en Rik

3.      Angeline geeft informatie over de waterhuishouding in ons stadsdeel, enkele punten:

·           Waterkwaliteit wordt bepaald door: inlaatkwaliteit water (vanaf Coolhaven), mest van vogels en inspoelende hondenpoep door het steile talud, bladval in het water ( m.n. noordrand!), riool-overstort,   mate  van doorstroming, mogelijk weer voldoende diepgang maar er moeten wel verschillen in diepte zijn t.b.v. diversiteit en plantenkwaliteit

·           Waarom is het de laatste 8 ( schatting) eigenlijk steeds slechter geworden, bij het uitbaggeren in 2008 bleek het slib erg vervuild: Angeline had hier geen verklaring voor.

            Afspraak: Angeline bespreekt deze vraag met deskundigen binnen het waterschap en koppelt dit naar ons terug

·           Wat zijn er de komende jaren voor verbeteringen te verwachten:

-     Een gemaal ter hoogte van de dierentuin wordt voor 2015 vervangen door een sterker gemaal bij de Schie ter hoogte van het Aelbrechtsplein; hierdoor kan gemakkelijker veel water via de Essenburgsingel afgevoerd worden

-     Het hemelwater van het CS gebied wordt binnenkort afgekoppeld van het riool en wordt via de Essenburgsingel afgestort naar de Schie

·         Wat zorgt voor (structurele) oplossingen:

-     Een verbreding van de sloot, eigenlijk deze tot singel omvormen; daarvoor is ongeveer 4 meter extra profiel nog; de singel enkele meters  breder maken en het steile talud luwer maken. Dan kruip je aan de overkant tegen de voetbalvelden aan en zul je ook bomen moeten rooien, hoewel je daar ook een natuurlijke oever kunt maken  en daardoor soms om bomen heen en een natuurvriendelijke over maken. Dit is ook direct een kans om de overzijde middels bruggetjes voor de bewoners open te leggen.

-     Waterberging van ongeveer 7.500 m2 ( is 10.000 m3) langs singel en moskee richting R.Langerakpark realiseren, benodigd voor waterberging op basis van Waterplan Rotterdam ( versie Delfshaven)

·         Wat kunnen we op korte termijn doen:

-    Angeline bespreekt binnen het Waterschap een suggestie om de singel vaker en intensiever door te spoelen; dat zorgt er in ieder geval voor dat vies water afgevoerd wordt en hopelijk wordt het water hierdoor helderder en stinkt minder: geen structurele oplossingen maar voor oog en neus beter

-    Jacky en Leo gaan met Ethel Gout praten en vragen om 2 maatregelen: groensnoei en opruimen aan noordzijde en de poepzone achter de parkeerplaatsen verplaatsen; ook zou er een verbod tot het storten van voedsel in en langs het water ingesteld kunnen worden

 

4.    In het gesprek blijkt dat waterberging echt noodzakelijk is ( klimaatverandering) maar dat de uitvoering van plannen nu vaak wacht op vastgoedontwikkelingen waar het dan aangehangen wordt. Maar vaak werkt dat niet goed en leidt tot traagheid. Daarom is met een goed plan ook veel winst te boeken; dat moet dan “in de picture komen” bijvoorbeeld door bewonersinitiatieven. In dit kader wordt gewezen op een gemeentelijk budget voor Bewonersinitiatieven Water; Leo zal dit adres bij de deelgemeente opvragen. De werkgroep besluit zich eerst te richten op een aantal concreet te boeken resultaten (quick wins) en daarna eens verder te praten of wij ook voor mooi landschappelijk ingebedde waterberging willen gaan. Ter sprake komt hoe het staat met bestemming van het gebied. Toevallig is Rik hier ook bij betrokken; de stedebouwkundige studies vanuit de gemeente worden in het vroege voorjaar afgerond. De inzet van pro Groen is zoveel mogelijk onoverkomelijkheden voor bouw te organiseren zoals een benoeming tot Rijksmonument van de spoorwoning. Pro Groen stelt wel zijn site ter beschikking voor onze werkgroep maar gaat zich niet met water bemoeien; zij willen hun hele groep eendrachtig op “geen bouw” houden. Als het goed is kunnen we elkaar wel versterken.

5.   We spreken af informatie te plaatsen op de site Buurt Bestuurt, dit is een stedelijke site maar elke buurt heeft een eigen tabblad. De informatie waar we nu over denken:

-          Deelgemeente waterplan

-          Beleidskader Buitenruimte

-          Verslagen, agenda’s

-          Overige interessante informatie

Onze informatie kunnen we ook plaatsen op de site Essenburgsingel (Jose), Geenbouwessenburgsingel (Eric)

  

                VOLGENDE VERGADERING: donderdag 12 JANUARI OM 19.00 UUR AAN DE Essenburgstraat 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFC-weg

streetview20rfcweg

 

Mogelijkheden voor dit gebied.

Bewoners initiatief.
Een bewoners initiatief is een idee van bewoners, voor bewoners door bewoners, zelf bedacht.
Dat geheel of gedeeltelijk met inzet van bewoners tot stand komt.
Een bewonersinitiatief draagt altijd bij tot verbetering voor de leefbaarheid in een buurt.
De plan indiener is de trekker van het initiatief.
Het gaat om:
·         Samenwerken met anderen
·         Iets doen voor sociale integratie
·         Een veilige en schone buurt
·         Anderen stimuleren om ook actief te worden
.         De groene omgeving toegankelijk maken voor bewoners

.         Educatieve en culturele bijdrage voor kinderen  en volwassenen

Progroen heeft voor  de RFCweg een plan opgesteld, waarbij vooral het groen veel aandacht krijgt.
Wij denken hierbij aan een  fruitboomgaard (een maal per jaar een fruitplukdag met kinderen en bewoners - het maken van eigen jam etc.) - deze fruitboomgaard kan goed aansluiten bij de educatieve tuinen, een mini kinderboerderij (met kleine huisdieren), een houten speeltuin voor de allerkleinste, een prachtige oase met diverse soorten bloemen, een kruidenpluktuin, een kunstmatige waterval boven de bestaande singel, waarbij het verlengde gedeelte van die singel, als een soort Oase omringd door grote grove natuurstenen, een uitrustplek moet worden. Waar ruimte is om even bij te komen of te mediteren. Een klein podium voor kleinkunst, zomer/zondagsconcerten, kindertheater (dit kan geheel ingevuld worden met wensen en initiatieven van en door bewoners).

Een theehuisje met houten zit gedeeltes. Voor een kopje heerlijke thee of een glas koude limonade en In de winter een beker warme chocolade melk of een kop koffie of soep. Dit Theehuis zal  bemand worden door vrijwilligers.

sluiten, en ’s morgen openen.Om meer veiligheid te creëren, zal er een groot hek komen omringd door vuurdoorn en of klimrozen, wat het over het hek klimmen voor vandalen of mensen die het parkje niet goed gezind zijn,  zal verhinderen het parkje te betreden, De stadswacht zal dit hek ’s avonds af

Hierdoor is de veiligheid van de dieren gewaarborgd. De fruitbomen tegen stelen beveiligd. En de buurttuin de volgende dag nog net zo mooi als de dag ervoor.

Kelk lantaarns zullen ’s avonds een prachtig schouwspel aan licht geven, maar niet hinderlijk zijn.
Licht is geen uitnodiging voor illegale praktijken.

Een grote uidaging van deze alternatieve plannen is om het geheel zo duurzaam, biologisch en zelfvoorzienend betreffende de energiebehoefte (d.m.v. kleine zonnepanelen en kleine windmolens/turbines) te worden.

 

 drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
NN (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg