WATER GROEP "buurt bestuurt" 1e bijeenkomst

Vergadering ( oprichting) werkgroep Water Buurt Bestuurt d.d. 24-11-11

 

Aanwezig: Leo ( voorz.en verslag), Vincent, Tonny, Jacky, Eric, Henk, Erik Persoon, Angeline Tidema ( waterschap) en Rik de Nooijer ( stadsontwikkeling)

 

Afwezig: Otto Zwetsloot met kennisgeving

 

1.      Vaststelling agenda: deze is akkoord

2.      Voorstelrondje, dank voor de komst van Angeline en Rik

3.      Angeline geeft informatie over de waterhuishouding in ons stadsdeel, enkele punten:

·           Waterkwaliteit wordt bepaald door: inlaatkwaliteit water (vanaf Coolhaven), mest van vogels en inspoelende hondenpoep door het steile talud, bladval in het water ( m.n. noordrand!), riool-overstort,   mate  van doorstroming, mogelijk weer voldoende diepgang maar er moeten wel verschillen in diepte zijn t.b.v. diversiteit en plantenkwaliteit

·           Waarom is het de laatste 8 ( schatting) eigenlijk steeds slechter geworden, bij het uitbaggeren in 2008 bleek het slib erg vervuild: Angeline had hier geen verklaring voor.

            Afspraak: Angeline bespreekt deze vraag met deskundigen binnen het waterschap en koppelt dit naar ons terug

·           Wat zijn er de komende jaren voor verbeteringen te verwachten:

-     Een gemaal ter hoogte van de dierentuin wordt voor 2015 vervangen door een sterker gemaal bij de Schie ter hoogte van het Aelbrechtsplein; hierdoor kan gemakkelijker veel water via de Essenburgsingel afgevoerd worden

-     Het hemelwater van het CS gebied wordt binnenkort afgekoppeld van het riool en wordt via de Essenburgsingel afgestort naar de Schie

·         Wat zorgt voor (structurele) oplossingen:

-     Een verbreding van de sloot, eigenlijk deze tot singel omvormen; daarvoor is ongeveer 4 meter extra profiel nog; de singel enkele meters  breder maken en het steile talud luwer maken. Dan kruip je aan de overkant tegen de voetbalvelden aan en zul je ook bomen moeten rooien, hoewel je daar ook een natuurlijke oever kunt maken  en daardoor soms om bomen heen en een natuurvriendelijke over maken. Dit is ook direct een kans om de overzijde middels bruggetjes voor de bewoners open te leggen.

-     Waterberging van ongeveer 7.500 m2 ( is 10.000 m3) langs singel en moskee richting R.Langerakpark realiseren, benodigd voor waterberging op basis van Waterplan Rotterdam ( versie Delfshaven)

·         Wat kunnen we op korte termijn doen:

-    Angeline bespreekt binnen het Waterschap een suggestie om de singel vaker en intensiever door te spoelen; dat zorgt er in ieder geval voor dat vies water afgevoerd wordt en hopelijk wordt het water hierdoor helderder en stinkt minder: geen structurele oplossingen maar voor oog en neus beter

-    Jacky en Leo gaan met Ethel Gout praten en vragen om 2 maatregelen: groensnoei en opruimen aan noordzijde en de poepzone achter de parkeerplaatsen verplaatsen; ook zou er een verbod tot het storten van voedsel in en langs het water ingesteld kunnen worden

 

4.    In het gesprek blijkt dat waterberging echt noodzakelijk is ( klimaatverandering) maar dat de uitvoering van plannen nu vaak wacht op vastgoedontwikkelingen waar het dan aangehangen wordt. Maar vaak werkt dat niet goed en leidt tot traagheid. Daarom is met een goed plan ook veel winst te boeken; dat moet dan “in de picture komen” bijvoorbeeld door bewonersinitiatieven. In dit kader wordt gewezen op een gemeentelijk budget voor Bewonersinitiatieven Water; Leo zal dit adres bij de deelgemeente opvragen. De werkgroep besluit zich eerst te richten op een aantal concreet te boeken resultaten (quick wins) en daarna eens verder te praten of wij ook voor mooi landschappelijk ingebedde waterberging willen gaan. Ter sprake komt hoe het staat met bestemming van het gebied. Toevallig is Rik hier ook bij betrokken; de stedebouwkundige studies vanuit de gemeente worden in het vroege voorjaar afgerond. De inzet van pro Groen is zoveel mogelijk onoverkomelijkheden voor bouw te organiseren zoals een benoeming tot Rijksmonument van de spoorwoning. Pro Groen stelt wel zijn site ter beschikking voor onze werkgroep maar gaat zich niet met water bemoeien; zij willen hun hele groep eendrachtig op “geen bouw” houden. Als het goed is kunnen we elkaar wel versterken.

5.   We spreken af informatie te plaatsen op de site Buurt Bestuurt, dit is een stedelijke site maar elke buurt heeft een eigen tabblad. De informatie waar we nu over denken:

-          Deelgemeente waterplan

-          Beleidskader Buitenruimte

-          Verslagen, agenda’s

-          Overige interessante informatie

Onze informatie kunnen we ook plaatsen op de site Essenburgsingel (Jose), Geenbouwessenburgsingel (Eric)

  

                VOLGENDE VERGADERING: donderdag 12 JANUARI OM 19.00 UUR AAN DE Essenburgstraat 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
Tegenover (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg