Nieuws

fotocollage start bouw gemaal Essenburgsingel Rotterdam

Klik hier op de link op de fotocollage om de fotocollage te kunnen bekijken

 

 

Design toilet komt naar de Pluktuin

(31 aug 2016) Het Singeldingen wc huis staat in de top 10 van leukste publieke wc's ter wereld. En dat is het ook - zittend onder een bladeren dek is het even alsof op je vakantie bent - niet midden in de stad, maar in de natuur. Het was een mooi beeld, maar in het gebruik - transporteren opbouwen, stallen - bleek het minder mobiel dan gedacht en dus voor een tijdelijk initiatief als Singeldingen lastig hanteerbaar. Deze zomer zocht Singdeldingen naar een nieuwe eigenaar/plek, en dat is nu gelukt; het toilethuis komt naar de Pluktuin!
toilethuis singeldingen aug 2016

 

OPRUIM/SCHOONMAAK ESSENBURGPARK ROTTERDAM

klik op de link of het plaatje voor het youtube filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=cFpkBKfCj5Y&feature=youtu.be
 

MOTIE AANKOOP GROND ESSENBURGPARK AANGENOMEN!

Een mooi moment gisteravond in de gemeenteraad Rotterdam. Het Essenburgpark kreeg via de motie "Hark geld binnen voor het Essenburgpark" net het laatste zetje wat het nodig heeft voor de totstandkoming van deze groene, wilde plek in zelfbeheer. In de afgelopen periode volgden de ontwikkelingen op deze plek, die ook nadrukkelijk in het gebiedsplan van de Gebiedscommissie Delfshaven vernoemd staat als gewenste ontwikkeling voor Delfshaven, zich in hoog tempo op. Allereerst startte de Nederlandse Spoorwegen, de huidige eigenaar van de grond, met de ontruiming van de volkstuintjes en sanering van de grond. Vervolgens besloten zij af te zien van bebouwing in dat gebied, een scenario wat jarenlang boven 't gebied zweefde. En een optie waar bijvoorbeeld Progroen de Pluktuin en De Spoortuin zich jarenlang tegen hebben verzet. Tot slot besloot de NS de grond te willen verkopen, bij voorkeur aan de gemeente. Vanuit het cluster Stadsontwikkeling is er sinds de koerswijziging van de NS in afgelopen periode al flink wat budget bijeen gesprokkeld voor aankoop van de grond. Maar met de strekking van de motie komt zijn we daar nu helemaal zeker van. Bewoners, groeninitiatieven en cluster Stadsontwikkeling zijn ook al druk in de weer om het zelfbeheer van het gebied voor te bereiden, wanneer straks de ruiming is voltooid, de grond is gesaneerd en het eigendom overgaat van Spoorwegen naar Gemeente!

 

motie Essenburgpark (help ons het zelf te doen) unaniem aangenomen

De MOTIE ESSENBURGPARK (help ons het zelf te doen) is tijdens de vergadering gemeente raad op dinsdag 11 november 2014 unaniem aangenomen

Wethouder dhr. Eerdmans geeft zijn visie op motie nr. 107A tijdens de vergadering - aanvullend volgt een vraag door mevr. Judith Bokhoven van Groenlinks. 

U kunt de uitzending bekijken als u op de motie (afbeelding) klikt. 

Op (tijdstip) 8:26:40 tot 8:28:00 spreekt wethouder Eerdmans over de motie, aanvullend de vraag van mevr. Judith Bokhoven (GroenLinks) aan de wethouder

De motie (nr. 107A) wordt unaniem aangenomen op (tijdstip) 11:24:48 - 11:24:58


 

ELECTRA HUISJES WORDEN KUNSTWERKEN

Binnenkort zullen de Stedin (electra) huisje bij de Veelustraat en Jagthuisstraat woren voorzien van kunstwerken - gemaakt door kunstenaar Giorgio (Essenburgstraat). Wij tonen u hier het concept. Dit kan door de kunstenaarshand nog aangepast worden! De beschildering is mogelijk gemaakt door de subsidie wijkinititatieven pot Het nieuwe westen. De onthulling zal een leuk moment worden. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen van datum en tijdstip.

stedin_001_electra_huisje_kunstwerk stedin_002_electra_huisje_kunstwerk stedin_003_electra_huisje_kuntwerk

 

TAART VOOR PROGROEN DE PLUKTUIN

groenlinks_taart_-_klus_fotos_eigen_huis_006

Donderdag heeft Progroen onverwacht bezoek ontvangen van Judith Bokhoven die namens GroenLinks een taart kwam aanbieden op de nationale complimentendag. Een aantal organisaties, waaronder dus Progroen, zijn door inwoners van Rotterdam voorgedragen voor hun inzet in de wijk. Als waardering voor al deze inzet ontvingen wij een heerlijke taart. Wij willen een ieder bedanken die het DE PLUKTUIN project hebben voorgedragen. Het doet je toch enorm goed en geeft een positieve impuls aan het verder opbouwen aan de stads fruitboomgaard DE PLUKTUIN.

    groenlinks_taart_-_klus_fotos_eigen_huis_005                                                                         

    groenlinks_taart_-_klus_fotos_eigen_huis_003

 

Kennismontage Hitte en Klimaat in de Stad

Volgens de KNMI’06 scenario’s zal klimaatverandering leiden tot hogere temperaturen en meer hittegolven waardoor een grotere kans op hittestress ontstaat. In het stedelijk gebied speelt daarbij het hitte-eiland effect een versterkende rol. Beschikbare kennis over de ernst van hitteproblematiek in de stad en over de mogelijkheden die steden hebben om hier mee om te gaan is op dit moment versnipperd.

In de Kennismontage Hitte en Klimaat in de Stad is een overzicht gemaakt van de huidige kennis rond de thema’s ‘stedelijk hitte-eiland’ en ‘hittestress’ relevant voor de uitvoeringspraktijk. De kennismontage is uitgevoerd door het Climate Proof Cities consortium in opdracht van de Alliantie Klimaatbestendige Steden, een samenwerkingsverband tussen de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De kennismontage dient als informatiebasis voor de gemeenteambtenaar die met het thema hitte in de stad aan de slag wil. Aanwezige kennis van de verschillende facetten van hitteproblematiek in het stedelijk gebied is bijeengebracht, van de probleemanalyse tot het handelingsperspectief. De kennismontage bevat verwijzingen naar nationale en internationale studies en projecten die relevant zijn voor Nederlandse steden.

Hitte in de Nederlandse stad: Wat is er aan de hand?
De KNMI’06 scenario’s geven aan dat de gemiddelde zomertemperatuur in Nederland en het aantal tropische dagen per jaar zullen stijgen. Daarnaast zijn de temperaturen in steden over het algemeen hoger dan gemiddeld in het buitengebied door het stedelijk hitte-eiland of urban heat island (UHI) effect. Door de toename in verstedelijking en stedelijke verdichting neemt het stedelijk hitte-eiland effect in Nederland naar verwachting toe, zowel in steden als kleinere plaatsen en dorpen. Lokale condities die het stedelijk hitte-eiland effect bevorderen zijn:

 • hoge bebouwingsdichtheid met materialen die langzaam opwarmen en afkoelen en veel warmte kunnen opslaan
 • vervanging van natuurlijke oppervlakken door verharde en water-ondoorlatende oppervlakken wat leidt tot een droog stedelijk gebied, waar weinig water beschikbaar is voor verdamping
 • donkere oppervlakken met een laag albedo, zoals asfalt, waardoor weinig zonlicht wordt gereflecteerd, en veel warmte wordt geabsorbeerd
Er is nog relatief weinig data over het Nederlandse stadsklimaat beschikbaar. Eerste onderzoeksresultaten uit Rotterdam en Arnhem laten zien dat het hitte-eiland effect ’s nachts kan oplopen tot meer dan 7°C. Overdag zijn de gemeten temperatuurverschillen lager met waarden tot 2°C. Daarbij laten groene wijken het geringste temperatuurverschil zien met het buitengebied. Parken kunnen in sommige situaties zelfs koeler zijn dan het buitengebied.
 
Tot nu toe is vooral onderzoek gedaan naar sterfte en gezondheidsproblemen door hittestress, als het gaat over de gevolgen van hitte in de stad. Hittestress beschrijft de situatie waarbij hitte een temperatuursverhoging van het lichaam veroorzaakt, en kan leiden tot warmteziekten en sterfte. Ouderen zijn een risicogroep; de meeste slachtoffers tijdens hittegolven zijn ouder dan 75 jaar. Daarnaast kan hittestress invloed hebben op het menselijk gedrag en de slaapkwaliteit. Over andere gevolgen van hitte, bijvoorbeeld de invloed op thermisch comfort (binnen- en buitenshuis), energieverbruik, luchtkwaliteit, arbeidsproductiviteit, en de aantrekkelijkheid van het stadsklimaat om er te verblijven, recreëren, wonen en werken, is minder bekend.
 
Hoe kan lokale hitteproblematiek in kaart worden gebracht?
Kwetsbaarheid voor hitte en andere weer en klimaatgerelateerde risico’s kan geanalyseerd worden door middel van stedelijke klimaatkaarten. Hierbij worden gegevens over het lokale klimaat en ontwerpkarakteristieken gecombineerd. Hittekaarten zijn een categorie klimaatkaarten, gericht op vragen rondom thermisch comfort in de stad. Er bestaatgeenuniversele methodeomhittekaartenmaken; de methodiekis afhankelijkvande beschikbare informatieen de focus binnen de stedelijkeontwerpopgaven voor de specifieke locatie. Voortbouwend opinternationale ervaringricht men zich in Nederland sinds de hittegolven in 2003 en 2006 ook ophet ontwikkelen vanklimaatkaarten. Dit heeft geresulteerd in een aantal hittekaarten waarbij doelstellingen variëren van bewustmaking tot ondersteuning van planningsprocessen.
 
Welke hittemaatregelen kunnen genomen worden?
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor gemeente om zich voor te bereiden of aan te passen op hitte in de stad. Enerzijds kunnen maatregelen genomen worden om verdere temperatuurstijging in de stad te voorkomen en het UHI effect te beperken, bijvoorbeeld door de inzet van meer groen en blauw en  anderzijds kunnen maatregelen genomen worden om schade of andere negatieve effecten van hitte te voorkomen of te beperken. In de kennismontage komen deze maatregelen gerelateerd aan verschillende thema’s aan de orde.
 • Groen in de stad zorgt op drie manieren voor een verkoelende werking: 1) actieve verkoeling overdag door verdamping via bladeren (evapotranspiratie), 2) passieve verkoeling overdag door schaduw en 3) absorberen van relatief weinig warmte in tegenstelling tot stenig oppervlakte
 • Water heeft een koelend effect op de luchttemperatuur door verdamping, en door absorptie en eventueel transport van warmte
 • Op gebouwniveau is vergroting van albedo of reflectiewaarde van het dakoppervlak een effectieve manier om oververhitting te beperken en energievraag voor koeling te reduceren
 • Stedelijke structuur heeft invloed op het UHI effect en hittebeleving in de stad door de specifieke omvang, bebouwingsdichtheid, samenstelling en geometrie van een stad
 • Naast fysieke ingrepen kan ook het inspelen op gedrag en aanpassingsvermogen van mensen effectief zijn om negatieve gevolgen van hitte tegen te gaan
 • Synergie tussen adaptatie en mitigatie kan helpen bij het formuleren van zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen, en een sterk argument vormen voor het doorvoeren van specifieke hittemaatregelen.
Recente studies in binnen- en buitenland, op lokaal en nationaal niveau, geven overzichten van mogelijke adaptatiemaatregelen. De meeste verkenningen zijn algemeen van aard geven een structureel overzicht van bekende maatregelen, maar informatie over kwantitatieve effectiviteit ontbreken in de meeste studies.
 
Hoe kunnen gemeenten hittemaatregelen implementeren en integreren in hun beleid?
Verschillende steden in Nederland zijn bezig met het formuleren van beleid voor de aanpak van hitteproblematiek. Er zijn steeds meer voorbeelden van gemeenten die actief inzetten op hittemaatregelen, door middel van subsidieregelingen en via verschillende communicatiemiddelen. Verschillende buitenlandse steden gaan verder. Behalve financiële prikkels en communicatie-instrumenten worden daar ook juridische instrumenten ingezet om hitte maatregelen door te voeren. Het gebruik van een combinatie van instrumenten en een heldere formulering van (kwantitatieve) doelstellingen ten aanzien van adaptatiebeleid lijkt bij te dragen aan het succes van de aanpak in deze steden. Net als in Nederland is men nog in de onderzoekende fase, maar tegelijkertijd wordt actief ingezet op het doorvoeren van ‘no-regret’ maatregelen.
 
Contact: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken   
 
Thema 4 Climate Proof Cities, dinsdag 28 juni 2011
(bron: kennis voor klimaat)
 

Judith Bokhoven - GroenLinks Delfshaven

Zaterdagochtend (10 april 2010) vroeg hebben Judith Bokhoven, Xanne Maza en Erik Wemmers een wandeling gemaakt door het RFC gebied om Judith te laten zien waarom dit gebied groen moet blijven en verteld waar ProGroen voor staat.

Judith_Bokhoven-Progroen_001

Judith Bokhoven is een nieuw gezicht in de Rotterdamse politiek. Met voorkeurstemmen is zij voor GroenLinks gekozen om plaats te nemen in de deelraad van Delfshaven. Judith is een van de initiatiefnemers van de actiegroep "hier past geen mast".

Judith_Bokhoven-Progroen_005

In de ruim 1,5 uur durende wandeling is niet alleen over dit gebied gesproken en over de plannen van ProGroen, maar ook hoe belangrijk het is dat de politiek open staat voor bewonersinitiatieven en een luisterend oor heeft naar wat bewoners in de wijk te vertellen hebben en wat zij met hun wijk willen. En dan niet alleen luisteren en vervolgens niets doen of het "anders"" doen. Samen maken wij de wijk!

Wij danken Judtih Bokhoven voor de genomen tijd.

 

EDUCATIEVE TUIN ESSENBURGSINGEL EN DISCK

ProGroen heeft om de tafel gezeten met Tom van Wanum van de educatieve tuin aan de Essenburgsingel om kennis te maken en eens te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om de invulling en het toegankelijk maken van het gebied RFC weg/Essenburgsingel.

sneeuwfoto_essenb._en_educ._tuin_2010_016 sneeuwfoto_essenb._en_educ._tuin_2010_014educatieve tuin Essenburgsingel nr. 59

Er waren erg veel raakvlakken op het gebied van de toegankelijkheid vergroten (educatieve tuin wil graag meer wijkbewoners in de tuin zien - het is op dit moment voor iedereen geopend op doordeweekse dagen), het zelfredzaam zijn betreffende energie (zon en wind energie d.m.v. panelen en kleine windmolentjes), groot en klein meer bij de natuur betrekken (educatie), maar ook de flora en fauna in stand houden  die er nu is en mogelijkheden scheppen om een grotere diversiteit aan diersoorten en flora te genereren. ProGroen heeft de steun en samenwerking gekregen van de educatieve tuin.

disck_groep_logo Ook Disck sluit zich graag aan in steun en samenwerking bij ProGroen. Aansluitend na het gesprek bij de educatieve tuin, bezochten Rio Hollander en Xanne Maza, Disck aan de Voorhaven. Disck heeft op dit moment geen projecten in beheer in het RFC/Essenburg gebied. Disck is uitsluitend tussenpersoon en doet administratieve zaken voor bijv. educatieve tuin en de nutstuinen (aan het eind van de RFC weg). Mevr. Suzanne Royer was erg enthousiast over ons bewonersinitiatief en wil graag met ons samenwerken en daar waar nodig steun verlenen. Steun kan o.a. zijn mensen van de OK bank (Onbenutte Kwaliteiten van de GSD - werklozen die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen) inzetten mocht dat nodig zijn. En dat zal zeker nodig zijn daar (wij hebben dit al meerdere malen naar voren gebracht) dit gebied gedragen en ingevuld moet worden door de wijkbewoners zelf. Hulp van allerlei organisaties is hierbij belangrijk en welkom. Suzanne Royer heeft ons tot slot nog toegezegd een steunbetuiging te schrijven die in ons "PROGROEN RAPPORTEERT" rapport komt te staan bij alle andere organisaties waarvan wij steun en samenwerking krijgen.

 

 

BEZOEK WETHOUDER PETER LAMERS


Vrijdagmiddag 12 februari kwam wethouder Peter Lamers (CDA) een bezoek brengen in het gebied RFC weg. Lijsttrekker van het CDA Delfshaven dhr. Ali Unal heeft contact gezocht met de wethouder en hem gevraagd eens langs te komen in het gebied rfc weg/Essenburgsingel. ProGroen heeft laten zien dat dit een uniek stuk groen is en uitleg gegeven over de plannen die Progroen heeft voor dit gebied. Maar ook duidelijk gemaakt dat bouwen hier geen optie kan zijn. De wethouder wist niet dat er aan de RFC weg een oud (nooit in gebruik genomen) station staat met twee dienstgebouwen. Ontworpen door architect dhr. Margadant (ook de architect van het station Haarlem) en gebouwd in 1894! Stuk voor stuk unieke gebouwen. Rotterdam (en dan vooral politici) dienen te weten dat deze (nog geen monumenten) hier staan. Peter Lamers was onder de indruk. Hij gaat bij dS+V navraag doen waarom deze gebouwen nog steeds niet op de gemeentelijke monumentlijst staan. Deze status is wel door ons aangevraagd. De wethouder zou in eerste instantie 20 minuten blijven, maar dat werd uiteindelijk ruim een uur. Aansluitend hebben wij nog een bezoek gebracht aan de Mevlana moskee.

peter_lamers_rfc_weg3

wethouder Lamers (midden), Ali Unal (links achter), ProGroen leden, CDA kandidaten, de voorzitter van de Mevlana moskee en bewoners. Meer foto's in de rubriek "FOTO'S"

Het gaat er bij dit soort bezoeken niet eens om om direct resultaat te behalen. Het onder de aandacht brengen bij de eerst verantwoordelijken in de gemeente Rotterdam als het gaat om het behouden van groen in deze wijk en de mogelijkheden bespreken om dit gebied toegankelijk te maken voor iedereen zonder afbreuk te doen aan het landelijke karakter.
 


 

ProGroen - D66 Delfshaven

Informatief gesprek met   d66logo

Op woensdag 4 november heeft Progroen een gesprek gehad met dhr. Marcel Mos (lijsttrekker D66 – Delfshaven) en dhr. Bjorn Fraser. Het is belangrijk contact te leggen met diverse partijen in Rotterdam om zo in een vroeg stadium duidelijk te maken wat ProGroen wil bereiken in deze wijk en waar wij voor staan. Uiteindelijk hebben wij de medewerking nodig van de (deel)gemeente om de alternatieve plannen te kunnen realiseren. Maar nog belangrijker is steun te krijgen van politici om “eventuele” bouw tegen te houden/niet toe te staan in het groene en unieke gebied tussen de RFC weg en Essenburgsingel. Concrete toezeggingen zijn niet gedaan naar onze kant, maar D66 wil wel graag op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten. Tijdens het gesprek is gebleken dat D66 wel voor groen is in de stad, maar dat bouw ook noodzakelijk is. Wij hebben hierop duidelijk gemaakt dat bouw in ons groen om tal van redenen nu en in de toekomst niet moet plaats vinden.  Een belangrijk punt voor deze partij is bewonersparticipatie (persoonlijke betrokkenheid). In de alternatieve plannen van Progroen (die uitgewerkt gaan worden door Alterra Wageningen) is dit juist een heel belangrijk onderdeel. Volgend jaar oktober 2010 kunnen Progroen/Alterra de plannen presenteren en dan zal ook het onderhandelen gaan beginnen.  Progroen en D66 hebben afgesproken met elkaar in overleg te blijven.

 

PERSBERICHT

ProGroen ondertekend contract wetenschapswinkel Wageningen UR

Op maandag 19 oktober 2009 hebben Xanne Maza en Erik Wemmers van de actiegroep ProGroen Essenburgsingel - RFC weg een overeenkomst ondertekend met de wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen. Hierdoor komt er een subsidie van € 30.000,- beschikbaar voor ALTERRA Wageningen  UR om de alternatieve plannen, welke ProGroen wil realiseren in het gebied tussen de Essenburgsingel en de RFC weg, te kunnen gaan uitwerken. ProGroen is een bewonersinitiatief om bouwplannen door wie dan ook in het gebied RFC weg - Essenburgsingel tegen te gaan. Wij zijn voor groen, het vergroten van het welbehagen van de bewoners in deze wijk. Met de alternatieve plannen wil ProGroen ervoor zorgen dat dit gebied een gebied wordt van bewoners die hierin actief bezig kunnen zijn om zo de sociale contacten te vergroten, maar ook om het bewuster omgaan met natuur met name onder kinderen te stimuleren.. Het moet "ons" gebied worden. Het is geweldig nieuws dat een vooraanstaand instituut als ALTERRA van de Universiteit van Wageningen de alternatieve plannen voor dit gebied graag wil gaan uitwerken. Wij kunnen met het rapport van ALTERRA goed voor de dag komen en deze presenteren aan de gemeente Rotterdam die vervolgens toestemming en medewerking zou kunnen verlenen om de plannen te realiseren. Volgend jaar oktober zal het plan klaar zijn en zal dan door ProGroen aan haar achterban, de gemeente en andere belangstellenden worden gepresenteerd.

Op onze website zullen wij u op de hoogte houden betreffende de vorderingen van ALTERRA. U kunt hier ook onze alternatieve plannen bekijken. 

www.alterra.wur.nl

 

 

 

 

ProGroen ontmoet gemeenteraadslid Arno Bonte

Naar aanleiding van het 100.000 bomenplan van GroenLinks Rotterdam en hoe GroenLinks staat tegenover de alternatieve plannen die ProGroen wil gaan uitwerken in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Universiteit van Wageningen, heeft ProGroen woensdag 18 juni een gesprek gehad met gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks. In het gesprek hebben wij naar voren gebracht dat ProGroen tegen welke bouw dan ook is in het gebied Essenburgsingel – RFC weg. Ook al lijken de Humanitas plannen van de baan te zijn,  NS-poort  is nog wel in gesprek met de gemeente Rotterdam over eventuele verkoop van de grond aan de gemeente Rotterdam. Een belangrijk onderwerp in het gesprek met Arno Bonte is het 100.000 bomenplan geweest. U kunt dit rapport lezen op onze website onder de rubriek “mediaknipsels” (foto aanklikken). Op 10 juni 2009 heeft Arno Bonte, namens de GroenLinks fractie, het initiatiefvoorstel “Het 100.000 bomenplan” ingediend bij de gemeenteraad van Rotterdam. Met name het ProGroenplan onderdeel een verscheidenheid van bomen te planten en het realiseren van een fruitboomgaard (met grote diversiteit aan fruitbomen) in het gebied Essenburgsingel – RFC weg hebben wij de vraag gesteld of een samenwerking betreffende dit deel van ons alternatieve plan een mogelijkheid zou kunnen zijn en of wij hierin door Arno Bonte van GroenLinks in positieve zin gesteund zouden kunnen worden als wij de plannen voor leggen aan de deelgemeente en gemeente Rotterdam. Het antwoord hierop was positief. In het plan van Groenlinks spreekt men ook van een fruitboomgaard. Alleen is het moeilijk om dit te realiseren in een straat. Er moet een redelijk groot stuk grond in de buurt van een wijk beschikbaar zijn. Aan de RFC weg ligt een onbenut stuk grond (eigendom van de gemeente) van 10 x 240 meter. In ons plan zou hier een boomgaard moeten komen met rotspartij aan het water  bij een waterval. De fruitboomgaard zou overigens paralel aan de educatieve tuinen kom te liggen. De educatie kan zich dan uitbreiden naar de fruitboomgaard.

ProGroen zal de komende tijd meer gesprekken met politici/politieke partijen aangaan.

Arno Bonte van GroenLinks

Het zal nog heel wat tijd en inzet kosten om alle politieke partijen te overtuigen het groen in dit gebied onbebouwd en vooral groen te houden. En te kiezen voor ons alternatieve plan die dit gebied veel aantrekkelijker en toegankelijker moet maken voor al onze buurtbewoners. Maar mede met uw steun, het rapport waarin wij duidelijk maken waarom dit gebied geen bouw toestaat en het alternatieve plan, moet dit lukken!  ProGroen bedankt Arno Bonte voor zijn tijd en wij zullen zeker contact houden.

 

 

 

 

 

 

 

Ook Mulder en Sno gaan op onderzoek uit!

De regio Rijnmond is één van de meest vieze gebieden van Europa, en Rotterdam een hele vieze stad. Dat heeft te maken met de slechte kwaliteit van onze lucht. Dat komt deels door de uitstoot (van fijnstof en stikstofdioxiden) van de industrie en door de vele huishoudens, maar in de stad vooral door het verkeer.

Vies Weena
Mulder gaat daarom de stad in met de DCMR, de Milieudienst Rijnmond. Ze ervaart de smerigste straat van Rotterdam: het Weena en bekijkt één van de vele meetpunten in de stad. Daarnaast praat zij met de GGD over de gevolgen voor de volksgezondheid. Want fijnstof en stikstofdioxiden zijn niet alleen slecht voor de longen en luchtwegen, maar verhogen ook de kans op hart- en vaatziektes. 
http://www.iktekenervoor.nl/mulderensno/?cid=87
 

De eerste stap, voor 16 mei.

We zijn heel vroeg al aan het werk gegaan. 5 paaltjes de grond in,

en het verbod tot parkeren ( met vergunning ) opgehangen aan het lint,

 

Hondenuitlaatplaats.

Voor veel bewoners is het niet duidelijk dat de Essenburgsingel toch echt de hondenuitlaatzone is. Men ergert zich aan de hondenpoep, Doordat de gemeente geen duidelijke borden heeft geplaatst is het voor veel bewoners onbegrijpelijk dat men de honden hier uitlaat. De gemeente dient een duidelijk bord aan weerszijde van de singel ( het stuk tussen het Marnix Gymnasium en de Mevlana Moskee) te plaatsen, Dit voorkomt lelijke gezichten woorden wisselingen etc.

Progroen heeft de Gemeente in een email verzocht om de borden alsnog met spoed te plaatsen, .zodra wij antwoord krijgen op ons verzoek of de borden geplaatst worden, leest u dit op onze website

Na het plaatsen van de borden wordt er aan de Gemeente verzocht om de Hondenpoep stofzuiger, JUIST op deze plek te gaan gebruiken..

Tot nu is het volgens de Gemeente Rotterdam niet te doen. Juist op deze plek de poep stofzuiger te laten rijden, omdat de grond te schuin afloopt, waardoor het karretje met bestuurder de singel in zou kunnen vallen. Een experiment met een draagbare Hondenpoep stofzuiger op de rug is uitgelopen op een fiasco.

Misschien is een mestzuiger een idee? die valt / rolt minder snel de singel in!

 

Antwoord op gepeperde Email

Aan ProGroen,

In uw brief stelt u dat het legen van de ondergrondse containers is verminderd.

Ik heb uw klacht voorgelegd aan de desbetreffende deelgemeente coördinator.

Hij meldde mij dat de ledigingfrequentie niet is veranderd. De containers worden 3 maal per week geleegd, op maandag, woensdag en vrijdag.

In uw brief geeft u aan dat het vaak voorkomt dat de containers niet vol zijn maar de deksels klemmen, ik heb laten onderzoeken of de inworpdeksels goed functioneren, Uit dat onderzoek zijn geen storingen gebleken. Wel zaten inworptrommels van drie ondergrondse containers klem door onjuist gebruik.

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffen bevat regels over de wijze waarop restafval in een inzamelcontainer geworpen dient te worden.

Artikel 9 van dit besluit bepaalt dat restafval in een gesloten verpakking met een maximale inhoud van 40 liter moet worden aangeboden. Verder bepaalt dit artikel dat de afvalstoffen zoveel mogelijk moeten worden samengedrukt VOORDAT zij in de afvalvoorziening worden geworpen

Deze bepalingen zijn opgenomen om te voorkomen dat grote voorwerpen/zakken in de vulopening klem raken waardoor deze blokkeert, Kortom een juist gebruik van de ondergrondse containers is van groot belang.

Het beste kunt u vuilniszakken van het formaat 50x65 ( 35 iiter) gebruiken. U kunt ook gewone vuilniszakken blijven gebruiken maar een overvol exemplaar, ( welke bolstaat) past niet in de inworp opening, waardoor het verstopt raakt.

Op de website www.roteb.rotterdam.nl kunt u nadere informatie vinden over verschillende afvalinzamelvoorzieningen.

De dienst Stadstoezicht is belast met de controle en handhaving van verkeert aangeboden afval.

Via het gratis gemeentelijk servicenummer 0800-1545 kunt u klachten over verkeerd aanbieden van afval melden.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

C.H.Jager

Algemeen Directeur
 

Gepeperde email aan Deelgemeente

Geachte heer mevrouw,

 

Gaarne aandacht voor het volgende.

Sedert een aantal weken is het ophalen van het huisvuil c.q  het legen van de ondergrondse containers door de ROTEB  verminderd.

Het gevolg is dat er nu een grote vervuiling gaat ontstaan bij de vuilcontainers,zeer zeker in de weekenden

In de afgelopen 2/3 weken hebben wij geconstateerd dat  er veel huisvuil naast de containers wordt geplaatst omdat deze vol zijn.

Voorheen werden  de containers op vrijdag en op zaterdag geleegd in de wijk.

Is dat nu verleden tijd? Herhaaldelijk bellen van bewoners naar 0800 1545 heeft op de korte termijn geen tot weinig zin, zoals is geconstateerd door meerdere bewoners en actievoerders.

Gevolg is het blijven dumpen van vele vuilniszakken en grofvuil naast de containers in de wijk met  grote vervuiling tot gevolg.

Ondanks de vele beloftes in het verleden van de Deelgemeente Delfshaven om krachtig op te treden tegen de vervuiling zien wij maar weinig optreden  tegen de vervuilers. Begint U eens met optreden tegen de Roteb.  Vaak komt het voor dat de containers niet vol zijn maar de deksels klemmen. Bellen met 08001545 heeft ook dan geen resultaat.

Nu de zomer tijd er weer volop aankomt zijn de neergemikte zakken een bron van stank en komt het ongedierte tot leven. Wij zien dan ook geen resultaat van de door de gemeente geplaatste betonblokken met gif tegen met name de ratten

Wij constateren dat er zelfs  ondernemers en bewoners uit andere delen van de wijk hun huisvuil hier op de singel en in de zijstraten Dumpen..

 

Wij stellen de Deelgemeente Delfshaven verantwoordelijk voor het verloederen van dit prachtige stuk Rotterdam.

Wij verwachten Aktie van U, geen loze beloftes.

 

Voor ProGroen

 

Xanne Maza

 

www.geenbouwessenburgsingel.nl

Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 

Gerucht deels waar!

brief aan Humanitas d.d. 18 maart 2009:

Progroen heeft een brief geschreven aan dhr. H. Becker van Humanitas waarin wij vragen wat er waar is van geruchten in onze buurt dat Humanitas een bod heeft gedaan op de grond van de NS en dit bod is afgewezen door de NS. De vraagprijs zou te hoog zijn voor Humanitas. Een tweede vraag die wij voorgelegd hebben was of Humanitas nu afziet van bouwplannen in dit gebied of samenwerking zoekt met andere partijen (NS -zie ook het rapport van KuiperCompagnons-, gemeente e.d.) om alsnog te kunnen gaan bouwen.

antwoord Humanitas op bovenstaand schrijven d.d. 27 maart 2009:

Het is juist dat Humanitas een bod heeft uitgebracht op de betreffende gronden en dit door NS poort niet is geaccepteerd. NS poort heeft ons laten weten zich nu op een andere verkoopstrategie te beraden en ons hierover te zullen informeren. Wij wachten een en andere af.

Humanitas blijft geinteresseerd in de ontwikkelingen van de lokatie Essenburgsingel conform de gepresenteerde plannen in het kader van levensloopbestendig wonen en wijkfaciliteiten ten behoeve van vooral inwoners van de deelgemeente Delfshaven.

Prof. dr. H.M. Becker.

 

 

 

 

Rapport GG&GD

De GGD heeft veel informatie over de stand van de gezondheid in de stad.

Een van de bronnen voor die informatie zijn de gegevens die de GGD verzamelt via de Gezondheidsenquete.

De Gezondheidsenquete voert de GGD iedere vier jaar uit; afgelopen jaar 2008 is er net weer een geweest.

We hebben dus recente gegevens.

In de Gezondheidsenquete worden aandoeningen aan de luchtwegen samengenomen: astma/COPD (chronische bronchitus, longemfyseem of CARA).

De gegevens worden bekeken per deelgemeente en per buurt.

Deelgemeente Delfshaven

Het percentage inwoners dat nu of in de afgelopen 12 maanden astma of COPD (al dan niet door arts vastgesteld) heeft (gehad), is in de deelgemeente Delfshaven significant (dwz overtuigend) lager dan in de andere deelgemeenten. Daarbij houden we rekening met leeftijd en geslacht van de bewoners. Het percentage voor Delfshaven is 5,8%, terwijl het voor Rotterdam als geheel 9.0% is.

Buurt

In postcodegebied 3022 geeft 4,2% van de ondervraagde mensen aan astma, chronische bronchitus, longemfyseem of CARA te hebben of in de afgelopen 12 maanden te hebben gehad. Dit lijkt weinig ten opzichte van de andere postcodegebieden in Rotterdam, waar ook waarden rond of boven de 10% voorkomen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er in dit gebied slechts 47 respondenten waren (dus maar 2 met COPD of astmatische klachten). Het aantal respondenten in dit postcodegebied is te klein om op dit schaalniveau harde uitspraken te doen. Over de hele groep (bijna 14.000 respondenten) geeft 9% aan een van deze klachten te hebben.

De GGD heeft geen verfijnder gegevens dan deze. Die gegevens zijn alleen bij de afzonderlijke huisartsen bekend.

We hopen u en ProGroen hiermee voor zover mogelijk te hebben geholpen.

Met vriendelijke groet,

Josine van den Bogaard

 

Compleet rapport NS-poort/Humanitas

Voor het gebied Essenburgsingel - RFC weg heeft Humanitas een bouwplan naar buiten gebracht dat de bewoners in dit gebied heeft doen schrikken. ProGroen heeft bij diverse (deel)gemeentelijke instanties (oa. tijdens een deelgemeente bijeenkomst in december 2008) navraag gedaan in welk stadium dit plan of andere plannen rondom dit gebied zich bevinden. Men wist van niets!

Bij het aanvragen van bestemmingsplannen en rapporten kregen wij alleen de bestemmingsplannen. Een rapport van KuiperCompagnons, dat de gemeente toen al in handen had, hebben wij nooit ontvangen. Er is ons ook nooit verteld dat de gemeente bezig is met een haalbaarheidsonderzoek. Dit wil niet zeggen dat bouw er komt, maar toch....!

ProGroen heeft dit RAPPORT via via ontvangen en wij vinden dat u recht hebt op inzage. Daar het hier om een kopie gaat, zijn helaas de afbeeldingen/foto's niet erg scherp.  Het is een groot bestand (64 mb) dus het downloaden duurt even.

 

Huismussen verdwijnen uit de stad.

Huismusvriendelijke stedenfoto

Particulieren kunnen veel doen in hun directe omgeving, maar ook gemeenten en bouwbedrijven hebben hun verantwoordelijkheid voor het huismusvriendelijk maken van de steden. Door verdwijnen van openbaar groen en het dichten van nestholten in gebouwen en op daken zijn voedsel- en nestgelegenheid verdwenen. In zijn algemeenheid vragen we gemeenten om in hun beleid en bouwbedrijven bij uitvoering van hun projecten rekening te houden met de huismus en andere stadsvogels. Wat kunt u als gemeente/ bouwbedrijf doen?
 • Bescherm de bestaande kolonies, alleen van hieruit kan de huismussenpopulatie zich herstellen
 • Gebruik bij nieuwbouw en renovatie standaard de Vogelvide i.p.v. vogelschroot. Zeker op plaatsen waar nog huismussen voorkomen.
 • Realiseer dat huismussen veelzijdige, maar veel eisende vogels zijn. Alleen het aanbieden van nestgelegenheid is meestal niet voldoende, de omgeving moet ook voldoen aan de wensen van de huismus. Naast nestplaatsen moet er voldoende dekking en voedsel zijn.
 • Creëer kleine stukjes ideaal leefgebied voor huismussen, waar binnen 100 meter voldoende struiken, onkruiden en nestplaatsen aanwezig zijn. Zorg dat deze stukken niet te ver uit elkaar liggen. Zo kunnen deze stukken dienen als 'stapstenen' waardoor de huismus het verloren gebied opnieuw kan koloniseren.
 • De huismus is een populaire vogel. Bewoners reageren vaak enthousiast op initiatieven voor de huismus.
 • Hoekjes met grassen en andere inheemse planten laten staan. Of zaai kruidenrijke bermen in.
 • Behoud gevelbegroeiing van klimplanten zoals klimop en bruidssluier of plant deze aan.
 • Het aanplanten van meer 'middelhoog groen' zoals struiken, heggen en hagen en bestaand groen behouden. Zorg er hierbij voor dat het inlandse soorten zijn, deze onderhouden een veel rijkere insectenfauna dan uitheemse bomen en struiken. 
 • Stimuleren van ecologisch groenbeheer, waardoor de insectenstand in steden wordt verbeterd.

Niet alleen voor gemeenten en bouwbedrijven

We roepen ook alle groenbeheerders, hoveniersbedrijven en tuincentra, terreinbeheerders, woningcorporaties, stedenbouwkundigen en architecten op om deze maatregelen toe te passen.

Samenwerking

Het is belangrijk dat we weten waar bestaande kolonies van huismussen zitten. Bij planvorming kunt u eventueel contact opnemen met een lokale vogelwerkgroep die u kan adviseren en kan helpen met de inventarisatie.


Let op

Huismussen bewonen nestholtes niet alleen in het broedseizoen, maar ook in de winter gebruiken ze de holtes als beschutting. Het is verder van belang bestaande kolonies te behouden en kunstmatige nestgelegenheid aan te bieden in de buurt van zo'n kolonie. Of een nest bezet wordt hangt namelijk af van het feit of er al huismussen in de buurt zijn. 

 [ Bron: http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2115 ]

 

Aanvraag vergunning vogelhuisjes

 

15 maart 2009:

Wij hebben bij de deelgemeente een vergunning/ontheffing aangevraagd voor het plaatsen van een 40 tal vogelhuisjes aan de bomen langs de RFC weg en de Essenburgsingel (straatkant zone) tussen de Beukelsweg en de diergaardetunnel, en het hier tussen gelegen gebied.

vogelhuisjes project in Apeldoorn vogelhuisjesproject in Apeldoorn

 

Mededeling

10 maart 2009:

Geachte medestanders


Wij willen u mededelen dat de ProGroen kerngroep en haar actieve vrijwilligers druk bezig zijn een rapport te maken waarin wij, ook namens alle medestanders, aan o.a. de (deel)gemeente duidelijk willen maken waarom er niet gebouwd moet worden op ons stuk groen. In dit rapport komen wij ook met onze alternatieve plannen voor dit gebied. Dit neemt veel tijd in beslag mede door de vele onderzoeken die uitgevoerd moeten worden voor dit rapport.

 

Commissievergadering deelgemeente 10 dec. 2008

CONCEPTVERSLAG vergadering

Commissie Buitenruimte & Economie Delfshaven

Woensdag 10 december 2008 HTML-versie

 

Alleen raadpleegbaar als de gemeentelijke website online is.

 boom-0003.jpg

drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg