Huismussen verdwijnen uit de stad.

Huismusvriendelijke stedenfoto

Particulieren kunnen veel doen in hun directe omgeving, maar ook gemeenten en bouwbedrijven hebben hun verantwoordelijkheid voor het huismusvriendelijk maken van de steden. Door verdwijnen van openbaar groen en het dichten van nestholten in gebouwen en op daken zijn voedsel- en nestgelegenheid verdwenen. In zijn algemeenheid vragen we gemeenten om in hun beleid en bouwbedrijven bij uitvoering van hun projecten rekening te houden met de huismus en andere stadsvogels. Wat kunt u als gemeente/ bouwbedrijf doen?
  • Bescherm de bestaande kolonies, alleen van hieruit kan de huismussenpopulatie zich herstellen
  • Gebruik bij nieuwbouw en renovatie standaard de Vogelvide i.p.v. vogelschroot. Zeker op plaatsen waar nog huismussen voorkomen.
  • Realiseer dat huismussen veelzijdige, maar veel eisende vogels zijn. Alleen het aanbieden van nestgelegenheid is meestal niet voldoende, de omgeving moet ook voldoen aan de wensen van de huismus. Naast nestplaatsen moet er voldoende dekking en voedsel zijn.
  • Creëer kleine stukjes ideaal leefgebied voor huismussen, waar binnen 100 meter voldoende struiken, onkruiden en nestplaatsen aanwezig zijn. Zorg dat deze stukken niet te ver uit elkaar liggen. Zo kunnen deze stukken dienen als 'stapstenen' waardoor de huismus het verloren gebied opnieuw kan koloniseren.
  • De huismus is een populaire vogel. Bewoners reageren vaak enthousiast op initiatieven voor de huismus.
  • Hoekjes met grassen en andere inheemse planten laten staan. Of zaai kruidenrijke bermen in.
  • Behoud gevelbegroeiing van klimplanten zoals klimop en bruidssluier of plant deze aan.
  • Het aanplanten van meer 'middelhoog groen' zoals struiken, heggen en hagen en bestaand groen behouden. Zorg er hierbij voor dat het inlandse soorten zijn, deze onderhouden een veel rijkere insectenfauna dan uitheemse bomen en struiken. 
  • Stimuleren van ecologisch groenbeheer, waardoor de insectenstand in steden wordt verbeterd.

Niet alleen voor gemeenten en bouwbedrijven

We roepen ook alle groenbeheerders, hoveniersbedrijven en tuincentra, terreinbeheerders, woningcorporaties, stedenbouwkundigen en architecten op om deze maatregelen toe te passen.

Samenwerking

Het is belangrijk dat we weten waar bestaande kolonies van huismussen zitten. Bij planvorming kunt u eventueel contact opnemen met een lokale vogelwerkgroep die u kan adviseren en kan helpen met de inventarisatie.


Let op

Huismussen bewonen nestholtes niet alleen in het broedseizoen, maar ook in de winter gebruiken ze de holtes als beschutting. Het is verder van belang bestaande kolonies te behouden en kunstmatige nestgelegenheid aan te bieden in de buurt van zo'n kolonie. Of een nest bezet wordt hangt namelijk af van het feit of er al huismussen in de buurt zijn. 

 [ Bron: http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2115 ]

 

Rotterdam-sneeuw-3maart-006.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg